Analizy techniczne

Due Diligence to tzw. badanie „przedinwestycyjne” polegające na szczegółowej analizie zamiarów inwestycyjnych. Takie badanie pozwala Inwestorowi wykryć i wskazać możliwe zagrożenia dla prowadzenia całej inwestycji. Due Diligence obejmuje swym zakresem analizę techniczną działek, budynków, nieruchomości oraz analizy ekologiczne.

Zakres analizy Due Diligence dla obiektów składa się m.in. z weryfikacji:

 • Pozwoleń i decyzji;

 • Dostępnych informacji o zrealizowanym opracowaniu projektowym obiektu;

 • Procedury odbiorowej obiektu;

 • Dostępnych informacji na temat eksploatacji obiektu i zawartych w tym celu umów;

 • Dotychczas zrealizowanych robót;

 • Stanu technicznego obiektu.
   

Due Diligence dla terenów inwestycyjnych obejmuje m.in. wykonanie:

 • Badań geotechnicznych wraz z opinią geotechniczną;

 • Wykonanie EDD - analiza próbek gruntu, analiza pod kątem zanieczyszczenia związkami chemicznymi m.in. węglowodorami – benzyną i olejem ; metalami ciężkimi;

 • Pomiary wysokościowe;

 • Ustalenie kolizji z infrastrukturą techniczną napowietrzną i podziemną, koncepcja rozwiązania kolizji uzgodniona z właścicielem infrastruktury;

 • Inwentaryzacja zieleni wraz z kalkulacją kosztów wycinki kolidujących z zagospodarowaniem;

 • Analizy dostępności mediów.

Zarządzanie inwestycjami

INWESTOR ZASTĘPCZY
Głównym profilem naszej działalności jest szeroko pojęte zarządzanie inwestycjami budowlanymi. W zależności od skali przedsięwzięcia jak i oczekiwań Inwestora, nasza firma zapewnia obsługę w zakresie przygotowania i zarządzania budową. Własnymi siłami jesteśmy gotowi przygotować i przeprowadzić procedury przetargowe, opracować koncepcje, określić wstępne koszty, wykonać projekty i kosztorysy, dopilnować procedur formalno-prawnych, pełnić funkcję wielobranżowego nadzoru inwestorskiego. Reasumują pełnić rolę Inwestora Zastępczego.

NADZÓR INWESTORSKI
W ramach tej usługi zapewniamy kompleksowy nadzór inwestycji poprzez reprezentowania Inwestora na placu budowy. Kontrolujemy zgodność prac z projektem, przebieg i odbiór poszczególnych etapów budowy, a także weryfikujemy kwestię finansową inwestycji.

 

Usługa nadzoru obejmuje:
1. Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru wielu branż zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
2. Weryfikacja i kontrola zgodności wykonanych prac z pozwoleniem na budowę oraz projektem;
3. Uczestnictwo w kompleksowej procedurze odbioru poszczególnych etapów, aż do odbioru obiektu
.

Nadzór bankowy

W ramach tej oferty proponujemy współpracę z bankami udzielającymi kredyty inwestycyjne inwestorom pod nowe inwestycje budowlane. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu jesteśmy w stanie ograniczyć do minimum ryzyko podejmowane przez banki przy udzielaniu kredytu. Na bieżąco dostarczamy informacje dotyczące stanu inwestycji oraz statusu finansowania jej przez bank.

Do naszych zadań w ramach tej usługi należy m.in.:

 • Raportowanie wstępne obejmujące weryfikacje dostarczonej dokumentacji technicznej i harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Inwestora wraz ze wszystkimi pozwoleniami i decyzjami, ocenę przygotowanego budżetu i harmonogramu realizacji.

 • Raportowanie okresowe obejmujący stały nadzór nad realizacją inwestycji, jej stopień zaawansowania pod kątem budowlanym, sprawdzenie przebiegu budowy pod kątem rachunkowym, rzeczowym i finansowym, analiza płatności i rozliczeń wraz
  z harmonogramem   projektu,   ocenę zgodności prowadzonych prac z Projektem Budowlanym,  ocenę  wpływu  odstępstw  od  pierwotnych  założeń,  rekomendowanie i wprowadzanie programów naprawczych, analiza opóźnień i zagrożeń w realizacji inwestycji.

 • Raportowanie końcowe obejmujące końcową analizę finansową inwestycji wraz
  z kompletem uzyskanych ostatecznych pozwoleń na oddanie obiektu do użytkowania, sprawdzenie zgodności standardu powstałej inwestycji z dokumentacją projektową, potwierdzenie zakończenia robót.

Automatyka w przemyśle

Pragnąć ciągle się rozwijać i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta poszerzyliśmy swój zakres działań o przeprowadzanie całego procesu automatyzacji przemysłowej. Dział automatyki przemysłowej wykonuje projekty z zakresu sterowania linii produkcyjnej, maszyn i napędów, zarządzania   procesem,   pomiarów   i   diagnostyki.  Gwarantujemy  wykonanie  usługi  zgodnie    z Państwa oczekiwaniami i sugestiami bez względu na stopień złożenia projektu. Zajmujemy się opracowaniem koncepcji, maszyn, poprzez ich zaprojektowanie i wykonanie, po uruchomienie u Klienta.

Głównym  celem  jest  pomoc  polskim,  ale  również  i  zagranicznym  zakładom  produkcyjnym  w uzyskaniu dostępu do najnowszych technologii w zakresie automatyzacji.

ZAKRES NASZYCH USŁUG OBEJMUJE:

 • Opracowanie koncepcji i dokumentacji

 • Doradztwo techniczne

 • Stworzenie oprogramowania

 • Wykonanie protokołów pomiarowych

 • Projektowanie i wykonanie nowoczesnych szaf sterowniczych, rozdzielnic oraz instalacji niskiego i średniego napięcia

 • Rozruch urządzeń oraz szkolenie załogi

 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Nasze biuro projektowe

Usługi inne

W oparciu o doświadczenie i wiedzę naszych pracowników specjalizujemy się również w takich usługach jak:

 • Przygotowanie kosztorysów i budżetów inwestycyjnych.

 • Kontrola kosztów (Cost Management).

 • Opracowanie specyfikacji technicznych i materiałów przetargowych.

 • Organizacja i prowadzenie przetargów.

 • Zarządzanie budową (Construction Management).

 • Weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej.

 • Projektowanie w technologii Building Information Modeling (BIM).

 • Opracowanie typu Feasibility Study.

 • Doradztwo techniczne. jednej firmie.

 • Wykonywanie ekspertyz technicznych.

 • Przygotowanie i uzyskanie Decyzji Środowiskowej tzw. Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

 • Prowadzenie inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską.

 • Realizacja inwestycji zgodnie z procedurami International Federation of Consulting Engineers (FIDIC).

 • Kontrola procedur Building Research Establishment's Environmental Assessment Method (BREEAM) i Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).