• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Bezpieczeństwo pracy

Najważniejszymi celami konsekwentnego wdrażania i egzekwowania przepisów BHP przez naszych pracowników (inspektorów nadzoru) jest ochrona zdrowia i życia wszystkich pracowników znajdujących się na placu budowy, zapobieganie szkodom rzeczowym, ochrona interesów Inwestora. Staramy się cyklicznie doskonalić działania na rzecz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i podnoszenie poziomu świadomości i doświadczenia kadry kierowniczej wykonawcy i podwykonawców, wszelkich robotników budowlanych i pracowników własnych.

W celu realizacji polityki BHP zarząd firmy zapewnia odpowiednie zasoby i środki niezbędne do dokonywania systematycznej identyfikacji i oceny zagrożeń ryzyka na budowach oraz podejmowania działań dla zmniejszenia niebezpieczeństwa wypadku przy pracy. Zapewnia również cykliczny rozwój, poprzez szkolenia pracowników, poziomu świadomości w celu eliminacji ryzyka wystąpienia zagrożeń dla ludzi i mienia.

Ochrona środowiska

Istotnym aspektem środowiskowym występującym na każdej budowie są odpady. Tam gdzie to jest możliwe, aby zmniejszyć nasze oddziaływanie na środowisko, namawiamy Inwestora i Wykonawców do stosowania selektywnej zbiórki odpadów. Przygotowujemy plan gospodarki odpadami jako element BIOZu lub organizacji placu budowy. Bezwzględnie egzekwujemy stosowne procedury i przepisy dla środków chemicznych na budowie i odpadów niebezpiecznych, ich magazynowanie, pobieranie, używanie musi być pod stałą kontrolą.