• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Analizy techniczne

Due Diligence to tzw. badanie „przedinwestycyjne” polegające na szczegółowej analizie zamiarów inwestycyjnych. Takie badanie pozwala Inwestorowi wykryć i wskazać możliwe zagrożenia dla prowadzenia całej inwestycji. Due Diligence obejmuje swym zakresem analizę techniczną działek, budynków, nieruchomości oraz analizy ekologiczne.

Zakres analizy Due Diligence dla obiektów składa się m.in. z weryfikacji:

 • Pozwoleń i decyzji;
 • Dostępnych informacji o zrealizowanym opracowaniu projektowym obiektu;
 • Procedury odbiorowej obiektu;
 • Dostępnych informacji na temat eksploatacji obiektu i zawartych w tym celu umów;
 • Dotychczas zrealizowanych robót;
 • Stanu technicznego obiektu.

Due Diligence dla terenów inwestycyjnych obejmuje m.in. wykonanie:

 • Badań geotechnicznych wraz z opinią geotechniczną;
 • Wykonanie EDD - analiza próbek gruntu, analiza pod kątem zanieczyszczenia związkami chemicznymi m.in. węglowodorami – benzyną i olejem ; metalami ciężkimi;
 • Pomiary wysokościowe;
 • Ustalenie kolizji z infrastrukturą techniczną napowietrzną i podziemną, koncepcja rozwiązania kolizji uzgodniona z właścicielem infrastruktury;
 • Inwentaryzacja zieleni wraz z kalkulacją kosztów wycinki kolidujących z zagospodarowaniem;
 • Analizy dostępności mediów.